Privacybeleid

1. Algemeen

 1. Licentiegever en Licentienemer erkennen dat Licentiegever bij het verlenen van de Licentie persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Licentienemer.
 2. Deze Privacy Policy heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen waaronder de Licentiegever zich ertoe verbindt om voor rekening van de Licentienemer de hierna omschreven verwerkingen van persoonsgegevens uit te voeren (hierna “de Overeenkomst”).

2. Voldoende garanties

De Licentienemer erkent dat de Licentiegever alle toereikende garanties biedt inzake de tenuitvoerlegging van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de RGPD en de bescherming van de rechten van de bij de verwerking betrokken personen wordt gewaarborgd. Het is omwille van deze bekwaamheid van de Licentiegever dat de Licentienemer van zijn diensten gebruik wenst te maken en de Licentie wenst te nemen.

3. Doel, doelstelling en duur van de verwerking

 1. Het doel van deze overeenkomst is het verlenen van toegang tot de Software, hetgeen de verwerking van persoonsgegevens inhoudt, teneinde de Licentiehouder in staat te stellen zijn goederen en diensten via de Software aan te bieden.
 2. Deze overeenkomst treedt in werking en eindigt op hetzelfde tijdstip als de Overeenkomst.

4. Aard van de verwerkte persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen

 1. In het kader van deze overeenkomst kunnen met name de volgende gegevens door de Licentiegever ten behoeve van de Licentienemer worden verwerkt:
  • Persoonlijke en elektronische identificatiegegevens van klanten;
  • Financiële en andere gegevens die nodig zijn voor facturering;
  • Internet verbindingsgegevens;
 1. De betrokkenen bij de verwerking zijn voornamelijk de klanten die de goederen en/of diensten wensen aan te kopen die door de Licentiehouder via de Software te koop worden aangeboden.

. Verplichtingen van de licentiehouder

Voor de toepassing van deze Overeenkomst verbindt de Licentiehouder zich er onder meer toe om:

 1. Schriftelijk vastleggen van eventuele instructies betreffende de verwerking van gegevens door de Licentiegever;
 2. er vooraf en tijdens de verwerking voor zorgen dat de verplichtingen uit hoofde van de GDPR worden nageleefd; en
 3. toezicht houden op de verwerking, met inbegrip van het uitvoeren van audits en inspecties van de Licentiegever.

6. Verplichtingen van de Licentiegever

 1. Verwerking op gedocumenteerde instructie.Licentiegever zal persoonsgegevens alleen verwerken op gedocumenteerde instructie van Licentienemer, met inbegrip van de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie, tenzij Licentiegever hiertoe verplicht is krachtens EU- of Belgische wetgeving; in dat geval zal Licentiegever Licentienemer voorafgaand aan de verwerking op de hoogte brengen van deze wettelijke verplichting, tenzij de relevante wetgeving dergelijke informatie verbiedt om redenen van algemeen belang.
 2. Vertrouwelijkheid. De Licentiegever verklaart dat alle personen die in zijn naam persoonsgegevens verwerken, in welke hoedanigheid dan ook (interne medewerkers, werknemers, uitzendkrachten, enz.), onderworpen zijn aan een geheimhoudingsplicht.
 3. Beveiliging. De Licentiegever verbindt zich er uitdrukkelijk toe alle veiligheidsverplichtingen na te leven bij de verwerking van persoonsgegevens die voor rekening van de Licentienemer worden verricht. In dit verband en rekening houdend met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, verbindt de licentiegever zich ertoe de passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een aan de risico’s aangepast veiligheidsniveau te waarborgen, met name
  • Pseudonimisering en encryptie van persoonsgegevens;
  • Alle middelen om de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;
  • alle middelen om de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; en
  • een procedure om de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking regelmatig te testen, te analyseren en te beoordelen
 1. Onderaannemers. De Licentiegever kan een beroep doen op een of meer onderaannemers om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren. In dat geval brengt hij de Licentienemer vooraf schriftelijk op de hoogte van de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of de vervanging van andere onderaannemers, waarbij hij de Licentienemer de mogelijkheid biedt bezwaar te maken tegen deze wijzigingen.
  In dit verband zal de Licentiegever een beroep doen op de volgende onderaannemers voor de volgende specifieke doeleinden:

  • O2switch: website hosting;
  • WordPress: WooCommerce module voor de verkoop van de Software;
  • Google Analytics en Google Search Console: analyse van de trefwoorden van de gebruikers voor een betere positionering van pickandcollect.eu in de Google-zoekopdrachten.
 2. Subverwerkers zijn verplicht de verplichtingen van deze overeenkomst na te komen namens en in overeenstemming met de instructies van de verantwoordelijke voor de verwerking. Het is de verantwoordelijkheid van de Licentiegever om erop toe te zien dat de subverwerker dezelfde voldoende garanties biedt met betrekking tot de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de GDPR. Indien de subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de Licentiegever jegens de Licentienemer volledig verantwoordelijk voor de nakoming door de andere subverwerker van zijn verplichtingen.
 3. Informatie. De Licentiegever verstrekt de betrokkenen bij het verzamelen van de gegevens informatie over de gegevensverwerkingen die hij uitvoert.
 1. Uitoefening van de rechten van de betrokkenen. Rekening houdend met de aard van de verwerking en voor zover mogelijk, verleent de Licentiegever de Licentienemer bijstand bij het nakomen van zijn verplichting om te voldoen aan verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkenen: recht op toegang, rectificatie, uitwissing en verzet, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid, alsook het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit. In geen geval zal de Licentiegever op deze verzoeken ingaan. Hij zal trachten deze na ontvangst onverwijld mede te delen en door te zenden aan de vergunninghouder, die als enige verantwoordelijk is voor de beantwoording ervan.
 2. Bijstand aan de vergunninghouder. De Licentiegever staat de verantwoordelijke entiteit bij in het naleven van de verplichtingen krachtens de artikelen 32 tot en met 36 van de GDPR.
 3. Datalek. De Licentiegever stelt de Licentienemer zo spoedig mogelijk na kennis te hebben genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens daarvan in kennis. Deze kennisgeving gaat vergezeld van alle relevante documentatie om de vergunninghouder in staat te stellen, indien nodig, de bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis te stellen. Deze kennisgeving omvat ten minste:
  • Een beschrijving van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, zo mogelijk met vermelding van de categorieën en het geschatte aantal personen die door de inbreuk zijn getroffen, alsmede de categorieën en het geschatte aantal betrokken bestanden met persoonsgegevens;
  • De naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar verdere informatie kan worden verkregen;
  • een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; en
  • Een beschrijving van de maatregelen die de voor de verwerking verantwoordelijke heeft genomen of voornemens is te nemen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, met inbegrip van, in voorkomend geval, maatregelen om eventuele negatieve gevolgen te verlichten.
 1. Verwijdering van gegevens. Ten vroegste zes maanden na het einde van de Overeenkomst en van deze Overeenkomst zal de Licentiegever, naar keuze van de Licentienemer, alle persoonsgegevens wissen of aan de Licentienemer terugbezorgen en de bestaande kopieën vernietigen, behoudens andersluidende bepaling in het recht van de Unie of in het Belgische recht.
 2. Documentatie. Licentieverstrekker zal Licentienemer alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst nakomt en om audits, met inbegrip van inspecties, door Licentienemer of een andere door Licentienemer aangestelde auditor, toe te staan en daarbij te helpen.

7. Toegang tot en kopiëren van gegevens

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het in de rubriek “Contactgegevens” van dit handvest vermelde adres kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), kosteloos de schriftelijke mededeling of een kopie van de hem betreffende persoonsgegevens die zijn verzameld, verkrijgen.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan een redelijke, op de administratiekosten gebaseerde vergoeding vragen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

De gebruiker krijgt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens.

8. Recht op correctie

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek “Contactgegevens” van dit handvest, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand, kosteloos de rectificatie verkrijgen van zijn persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, alsmede, indien zij onvolledig blijken te zijn, de aanvulling daarvan.

9. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek “Contactgegevens” van dit handvest, kan de gebruiker te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie en na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, wanneer:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De verantwoordelijke voor de verwerking kan weigeren het recht van verzet van de gebruiker uit te oefenen wanneer hij het bestaan aantoont van dwingende en legitieme redenen die de verwerking rechtvaardigen en die voorrang hebben op de belangen of de rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering. In geval van een geschil kan de gebruiker een klacht indienen overeenkomstig de rubriek “Klachten” van dit handvest.

De voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en de redenen te geven waarom hij niet op een dergelijk verzoek ingaat.

10. Recht om verwerking te beperken

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat in de rubriek “Contactgegevens” van dit handvest wordt genoemd, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), in de hierna opgesomde gevallen beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen:

 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist, en slechts zolang als nodig is voor de voor de verwerking verantwoordelijke om dit te controleren;
 • wanneer de verwerking onwettig is en de gebruiker aan beperking van de verwerking de voorkeur geeft boven wissing;
 • wanneer de gebruiker de informatie, hoewel deze niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van zijn wettelijke rechten;
 • gedurende de tijd die nodig is om de gegrondheid van een door de gebruiker ingediend verzoek om verzet te onderzoeken, met andere woorden gedurende de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de belangenafweging tussen de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en die van de gebruiker te maken.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker informeren wanneer de beperking op de verwerking wordt opgeheven.

11. Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat in de rubriek “Contactgegevens” van dit handvest wordt genoemd, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), de verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking;
 • de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat;
 • de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme reden is voor de verwerking en/of de gebruiker zijn of haar specifieke recht uitoefent om bezwaar te maken in verband met direct marketing (met inbegrip van profilering);
 • de persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (van het recht van de Unie of van een lidstaat) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de verlening van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

Het wissen van gegevens is echter niet van toepassing in de volgende 5 gevallen:

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en mits het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van de betrokken verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

De voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en de redenen te geven waarom hij niet op een dergelijk verzoek ingaat.

De gebruiker heeft eveneens het recht om kosteloos de wissing of het gebruiksverbod te verkrijgen van hem betreffende persoonsgegevens die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de vastlegging, mededeling of opslag verboden is, of die langer bewaard zijn dan noodzakelijk en toegestaan is.

12. Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden

De ontvanger van de verzamelde en verwerkte gegevens is de voor de verwerking verantwoordelijke zelf, zijn werknemers of zijn onderaannemers.

In geen geval zullen de gegevens aan derden worden doorgegeven voor direct marketing of prospectiedoeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking leeft de vigerende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen na en ziet er in alle gevallen op toe dat zijn partners, werknemers of onderaannemers die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, dit handvest naleven.

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien de wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk maakt.

13. Gebruik en beheer van cookies

In deze rubriek vind je informatie over het gebruik van cookies op de website. Dit cookiebeleid is van toepassing op de website. Deze worden beheerd door de controller. De website maakt gebruik van cookies om de navigatie nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website, andere worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. Indien de gebruiker zijn beheer wenst aan te passen, moet hij de instellingen van zijn browser wijzigen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het gedeelte “Cookiebeheer” van deze bepaling. Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het hieronder beschreven cookiebeheer.

Definitie van cookies. Een “cookie” is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een website tijdelijk of permanent opslaat op de apparatuur van de gebruiker (harde schijf van een computer, tablet, smartphone of een ander soortgelijk apparaat) via de browser van de gebruiker.

Cookies slaan een aantal gegevens op, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat afbeeldingen correct worden weergegeven en dat toepassingen goed werken op de website. Weer andere maken het mogelijk de inhoud en/of reclame op een website af te stemmen op de gebruiker.

Gebruik van cookies op de website. De website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Essentiële of technische cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de website, een goede communicatie mogelijk maken en bedoeld zijn om de navigatie te vergemakkelijken.
 • Statistische of analytische cookies: deze cookies maken het mogelijk het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en hun surfgedrag te zien wanneer zij de website bezoeken. Dit komt de browse-ervaring van de gebruiker ten goede en maakt het voor hem gemakkelijker om te vinden wat hij zoekt;
 • Functionele cookies: deze cookies maken specifieke functies op de website mogelijk om de gebruikerservaring en de bruikbaarheid te verbeteren, waaronder het onthouden van de voorkeurskeuzes van de gebruiker (bv. taal);
 • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Zij stellen ons in staat de inhoud en de prestaties van de website te evalueren en te verbeteren (bv. door het aantal bezoekers te tellen, de populairste pagina’s te identificeren of door te klikken), en commerciële aanbiedingen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;
 • Tracking cookies: de website maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, met als doel de controller te helpen bij het meten van de manier waarop gebruikers interageren met de inhoud van de website, en die op strikt anonieme wijze bezoekstatistieken genereert. Deze statistieken maken het mogelijk de website voortdurend te verbeteren en de gebruiker relevante inhoud aan te bieden. De verantwoordelijke voor de verwerking maakt gebruik van Google Analytics om een overzicht te krijgen van het verkeer op de website, de herkomst van dit verkeer en de bezochte pagina’s. Dit betekent dat Google als onderaannemer optreedt. De informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk de personen die de website bezoeken te identificeren. Voor nadere informatie wordt de gebruiker verzocht het gegevensbeschermingsbeleid van Google te raadplegen, dat beschikbaar is op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

De bewaartermijn voor cookies varieert naar gelang van het type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard totdat de browser wordt afgesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies 4 jaar.

De controller geeft publieke zoekmachines toestemming om de website via spiders te bezoeken met als enig doel de toegang tot en de inhoud van de website toegankelijk te maken via hun zoekmachines, zonder dat de controller het recht verleent om de website te archiveren. De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de in dit artikel geformuleerde toestemming te allen tijde in te trekken.

Cookiebeheer. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren, maar bij alle kunt je de instellingen aanpassen aan je voorkeuren.

Indien de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn computer/mobiel toestel plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hij wordt verwittigd wanneer hij een cookie ontvangt en kan beslissen of hij het al dan niet aanvaardt.

Indien de gebruiker bepaalde cookies wenst te blokkeren en/of te beheren, kan hij dat doen door de link te volgen die aan zijn browser is gekoppeld:

Indien de gebruiker geen cookies van Google Analytics wenst te aanvaarden, kan hij dit aangeven via de cookiemelding die verschijnt bij zijn eerste bezoek aan de website of door zijn browserinstellingen zo aan te passen dat cookies worden geweigerd. Om niet langer door Google Analytics gevolgd te worden op een website, wordt de gebruiker verzocht de volgende website te bezoeken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Indien de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar en/of bruikbaar zijn.

14. Beveiliging

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en voor de verzamelde gegevens te waarborgen. De voor de verwerking verantwoordelijke houdt rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, alsmede de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt bij de overdracht of ontvangst van gegevens op de website altijd gebruik van versleutelingstechnologieën die erkend zijn als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van op de website ontvangen informatie te beschermen en te voorkomen.

15. Mededelingen per post, elektronisch of telefonisch

Mededeling per post. Indien de gebruiker de verantwoordelijke voor de verwerking via de website zijn postadres meedeelt, worden zijn gegevens opgeslagen in het adressenbestand van de verantwoordelijke voor de verwerking om aan zijn verzoek te voldoen en om hem op de hoogte te houden van de producten en diensten die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangeboden. De gegevens van de gebruiker zullen in geen geval aan derden worden doorgegeven.
De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar gegevens raadplegen, corrigeren of verwijderen uit het bestand van de verantwoordelijke voor de verwerking. Daartoe dient hij/zij contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat vermeld staat in de rubriek “contactgegevens” van dit handvest, en daarbij zijn/haar exacte naam en adres (correct gespeld) te vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe zijn gegevens van de lijst te schrappen.

Telefonische communicatie. Indien de gebruiker de verantwoordelijke voor de verwerking zijn/haar telefoonnummer via de website meedeelt, kan hij/zij door de verantwoordelijke voor de verwerking worden opgebeld met het oog op het verstrekken van informatie over diens producten, diensten of op handen zijnde evenementen.
Indien de gebruiker dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij/zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat vermeld wordt in de rubriek “contactgegevens” van dit handvest, waarbij hij/zij eraan dient te denken zijn/haar exacte naam en adres (correct gespeld) te vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe zijn gegevens van de lijst te schrappen.

Communicatie via e-mail. Indien de gebruiker zijn/haar e-mailadres via de website aan de controller meedeelt, kan hij/zij e-mails van de controller ontvangen om informatie over zijn producten, diensten of op handen zijnde evenementen mee te delen, op voorwaarde dat de gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd of dat hij/zij reeds klant van de controller is en zijn/haar e-mailadres aan de controller heeft meegedeeld.
Indien de gebruiker dergelijke e-mails niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat vermeld staat in de rubriek “contactgegevens” van dit handvest, waarbij hij eraan dient te denken zijn exacte naam en adres (correct gespeld) te vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe zijn gegevens van de lijst te schrappen.

16. Klachten en grieven

De gebruiker kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeerRue
de la Presse, 35
1000 Brussel

Telefoon: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

17. Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is Emmanuel Warnier.
Zijn contactgegevens zijn als volgt: Joseph Wautersstraat 51 – 4260 Braives

18. Contact gegevens

Voor elke vraag en/of klacht, met name betreffende de duidelijkheid en toegankelijkheid van dit Handvest, kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • Per e-mail: info@pickandcollect.eu
 • Per post: Rue Joseph Wauters 51 – 4260 Braives

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit Handvest wordt beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Handvest is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

20. Diverse bepalingen

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit handvest te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt met een waarschuwing betreffende de inwerkingtreding ervan.

De huidige versie van het Handvest dateert van 8/6/2021.