Voorwaarden voor licentieverlening en gebruik van de software

1 - Algemeen

 1. Pick and Collect (de “Licentiegever”; BCE 0571.946.543) is een ondernemer die een platform voor collaboratieve economie, Pick and Collect (de “Software”), heeft ontwikkeld en geïmplementeerd, met als doel de handel tussen handelaren en consumenten in hetzelfde geografische gebied te vergemakkelijken en aldus de lokale handel en kortsluitingen te bevorderen.
 2. Deze Voorwaarden bepalen de voorwaarden van de licentie en het gebruik van de Software (de “Overeenkomst”).
 3. Deze voorwaarden worden systematisch ter kennis van de Licentienemer gebracht bij het afsluiten van de Licentie, vóór enige betaling van de Licentieprijs. Bijgevolg houdt de betaling van de prijs van de Licentie in dat de Licentienemer deze Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt, waardoor hij afziet van alle andere voorwaarden, met name die welke eventueel in zijn eigen handelsdocumenten zijn opgenomen.
 4. Licentiegever behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 5. Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 30 juni 2021.

2 - Verlening van een softwarelicentie

 1. Licentiegever verleent hierbij aan de Licentienemer, die dit aanvaardt, een niet-exclusieve licentie om de Software in de gehele Europese Economische Ruimte te gebruiken (de “Licentie”); en dit in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.
 2. De Licentie wordt uitsluitend door de Licentiegever verleend en door de Licentienemer aanvaard om laatstgenoemde in staat te stellen zijn produkten via een alternatief, kort en lokaal distributienetwerk aan te bieden. Elk ander gebruik van de Software is verboden en zal automatisch leiden tot de beëindiging van deze Overeenkomst ten nadele van de Licentienemer, onverminderd de schadevergoeding die de Licentiegever van de Licentienemer zou kunnen vorderen.
 3. Deze overeenkomst wordt gesloten op grond van de intrinsieke kwaliteiten van de Licentiehouder. Het is dus intuitu personae voor de Licentiehouder. De Overeenkomst, alsook de rechten en verplichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks uit voortvloeien, kunnen door de Licentienemer niet worden gecedeerd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Licentiegever. Elke overdracht door de Licentiehouder van de Overeenkomst of van de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, is nietig.

3 - Licentievergoeding

 1. Als tegenprestatie voor het verlenen van de Licentie betaalt de Licentienemer de Licentiegever een maandelijkse vergoeding van 45 euro (exclusief btw) of een jaarlijkse vergoeding van 480 euro (exclusief btw).
 2. De vergoeding moet vooraf online worden betaald. In geval van een situatie die deze vooruitbetaling onmogelijk maakt, zal de in lid 1 bedoelde vergoeding door de Licentienemer echter uiterlijk 30 dagen na de uitgifte van de factuur verschuldigd zijn op de bankrekening van de Licentiegever (IBAN BE93 9734 0513 3567 – BIC ARSPBE22).
 3. Elke vertraging in de betaling van de in lid 1 bedoelde vergoeding leidt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving tot een achterstandsrente van 10% per jaar, alsmede tot de betaling van een vaste boete van 10% van het bedrag van de vergoeding. Bij niet-betaling van de in lid 1 bedoelde vergoeding behoudt de Licentiegever zich voorts het recht voor om de toegang van de Licentienemer tot de Software op te schorten tot de volledige betaling van die vergoeding.
 4. De betaling van de in lid 1 bedoelde vergoeding geldt voor de gehele in dat lid 1 bedoelde periode. De Licentienemer kan in geen geval aanspraak maken op enige terugbetaling, in voorkomend geval pro rata, van de prijs van de Licentie.

4 - Duur van de vergunning

Dit Verdrag wordt voor onbepaalde tijd gesloten, tegen betaling van de in artikel 3 van dit Verdrag genoemde vergoeding.

5 - Aansprakelijkheid(en)

 1. Elke partij is jegens de andere partij aansprakelijk voor alle directe schade, met uitzondering van gevolgschade zoals winstderving of inkomstenderving, die voortvloeit uit de schending van deze overeenkomst of uit de schuld of nalatigheid van een partij, haar vertegenwoordigers of enige andere persoon of entiteit die namens haar optreedt (agent, onderaannemer, enz.).
 2. De Licentiegever sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door onderaannemers met wie hij een overeenkomst heeft gesloten, in het bijzonder voor het beheer en de administratie van de gegevens en de infrastructuur die de Software ondersteunen.
 3. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Donor uit hoofde van deze Overeenkomst niet hoger zijn dan de waarde van één maand abonnement, d.w.z. € 45 exclusief BTW.

6 - Resolutie van de Conventie

 1. Onverminderd andere rechten op grond van dit Verdrag of het algemene recht inzake verbintenissen uit overeenkomst, kan elke Partij dit Verdrag met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, indien de andere Partij wezenlijk in gebreke blijft bij de nakoming van een van de bepalingen van dit Verdrag en deze nalatigheid niet binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving ongedaan wordt gemaakt. Indien de schending niet ongedaan kan worden gemaakt, is de termijn van één maand niet van toepassing.
 2. Elke partij kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij beëindigen indien die partij onderworpen wordt of dreigt te worden aan enige vorm van insolventiebeheer, overgaat tot liquidatie, faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard, of een vrijwillige aanvraag voor gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend.
 3. Elke partij kan deze Overeenkomst ook met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien die partij en/of een persoon die namens die partij werkt, verantwoordelijk is voor wangedrag als gevolg van oneerlijk, frauduleus, crimineel, kwaadwillig of wezenlijk nalatig handelen of nalaten dat een nadelige invloed heeft op de uitvoering van deze Overeenkomst en/of de reputatie van de andere partij, als gevolg van, onder andere, onwettig, ongepast of illegaal gebruik van de Software.

7 - Vertrouwelijkheid

 1. Een partij mag zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geen informatie van welke aard dan ook en op welk medium dan ook, in welke vorm dan ook en met welke middelen dan ook, die direct of indirect door de ene partij aan de andere partij is doorgegeven voor, tijdens of na de uitvoering van deze overeenkomst (de “Vertrouwelijke Informatie”), openbaar maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, haar ideeën die al dan niet beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en/of bedrijfsgeheimen, haar huidige en/of toekomstige producten en diensten, alsmede alle informatie van welke aard dan ook, hetzij technisch, financieel, economisch, commercieel, juridisch of anderszins, betreffende de ontwikkeling, marketing, verkoop, productie, prestaties, kosten en knowhow, computerprogrammeringstechnieken, contracten, financiële en marketingprognoses en ontwikkelingsprojecten van de andere Partij, behalve aan haar werknemers, directeuren, agenten, onderaannemers en adviseurs die een directe noodzaak hebben om van dergelijke Vertrouwelijke Informatie kennis te nemen, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.
 2. De Partijen garanderen elkaar dat elke persoon aan wie Vertrouwelijke Informatie die aan de andere Partij toebehoort, moet worden meegedeeld met het oog op de uitvoering van deze Voorwaarden, gebonden is door een geheimhoudingsplicht waarvan de inhoud minstens gelijkwaardig is aan de bepalingen van deze Overeenkomst.
 3. Elke partij retourneert aan de andere partij, op eerste verzoek, alle documenten (of andere media van vertrouwelijke informatie) die onder deze Voorwaarden zijn verstrekt.
 4. De bepalingen van dit artikel blijven na beëindiging van het Verdrag, om welke reden dan ook, van kracht gedurende een periode van 10 jaar.

8 - Verwerking van persoonsgegevens

 1. Voor de toepassing van dit artikel hebben de gebruikte termen en uitdrukkingen, wanneer zij in dit verdrag of in bijlage 1 daarbij niet zijn gedefinieerd, de betekenis die daaraan is gegeven in de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de GDPR.
 2. Bij de uitvoering van hun respectieve verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst verbinden de partijen zich ertoe in alle opzichten de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, met name de EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “GDPR”), alsmede de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
 3. Door deze Overeenkomst en het verlenen van de Licentie die zij formaliseert, zal de Licentiegever noodzakelijkerwijs persoonsgegevens moeten verwerken in naam van en voor rekening van de Licentienemer. In dit verband zal zij optreden als onderaannemer in de zin van artikel 28 van de GDPR. Bij deze gelegenheid verbinden de partijen zich ertoe de bepalingen na te leven van het Vertrouwelijkheidsbeleid dat de betrekkingen tussen de partijen regelt voor de toepassing van artikel 28 van de RGPD.

Onderaanneming

De Licentienemer mag de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk uitbesteden of door een andere persoon laten uitvoeren zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Licentiegever. In ieder geval heeft de Licentiegever te allen tijde het recht om de identiteit te kennen van elke onderaannemer die door de Licentiehouder wordt gebruikt en heeft hij het recht om te weigeren zijn toestemming te geven voor het uitbesteden van alle of een deel van de rechten en verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst.

10 - Overmacht

 1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen krachtens dit verdrag ten gevolge van overmacht, waaronder voor de toepassing van dit verdrag wordt verstaan elke onvoorzienbare omstandigheid buiten de macht van de partijen die een partij belet een of meer van haar verplichtingen krachtens dit verdrag na te komen of uit te voeren. Dergelijke omstandigheden omvatten, bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot overstromingen, stormen, explosies, branden of andere natuurrampen, oorlogshandelingen, daden van openbare vijanden, terrorisme, rellen en andere verstoringen van de openbare orde, opzettelijke schade, sabotage, cyberaanvallen, elk incident dat de verlening van diensten van de informatiemaatschappij lamlegt een nationale of wereldwijde gezondheidscrisis (epidemie, pandemie, enz.), alsmede, in het algemeen, elke gebeurtenis of omstandigheid die een invloed heeft op de activiteiten van een van de Partijen en die naar Belgisch recht als overmacht wordt erkend (hierna “Overmacht”).
 2. Indien de nakoming of nakoming van een verplichting die krachtens dit Verdrag op een der Partijen rust, wordt beïnvloed door een geval van overmacht en indien dit geval wordt ingeroepen door de Partij die niet in staat is de verplichting(en) in kwestie na te komen of uit te voeren, komen de Partijen bijeen teneinde in onderling overleg tot een regeling te komen over de verdere nakoming van dit Verdrag. In dit verband verbinden zij zich ertoe samen te werken teneinde de uitvoering van dit Verdrag zoveel mogelijk in stand te houden.
 3. Indien de nakoming of uitvoering van een verplichting die krachtens deze overeenkomst op een van de partijen rust, materieel onmogelijk wordt ten gevolge van een geval van overmacht, kan de andere partij deze overeenkomst opzeggen overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van deze overeenkomst.

11 - Diverse en slotbepalingen

 1. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen of garanties, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden.
 2. De eventuele nietigheid van een deel of van het geheel van een bepaling van deze Overeenkomst wegens ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid ervan, brengt niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst met zich mee. In dat geval verbinden de partijen zich ertoe de ongeldige, niet-afdwingbare, onuitvoerbare of onwettige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling waarvan het economische resultaat zo dicht mogelijk bij dat van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling ligt. Hetzelfde geldt voor elke lacune in deze Voorwaarden.
 3. Het niet of met vertraging uitoefenen door een partij van een rechtsmiddel, recht, bevoegdheid of voorrecht uit hoofde van dit verdrag vormt geen verklaring van afstand van dat recht, die bevoegdheid of dat voorrecht, noch vormt de verklaring van afstand door een partij van een verzuim, recht, voorrecht of inbreuk een verklaring van afstand van een eventueel volgend verzuim, recht of voorrecht.

12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze Overeenkomst is in alle opzichten onderworpen aan het Belgische recht.
 2. De partijen komen voorts overeen dat elk geschil met betrekking tot de sluiting en/of geldigheid en/of interpretatie en/of uitvoering van deze overeenkomst zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.